Biljana Otašević, diplomirani psiholog - master
Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Email
 biljana216@yahoo.com


Obrazovanje
2012.Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu - Doktorske akademske studije
2014.Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu - Master akademske studije (Prosečna ocena: 9,17)
2012.Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu - Osnovne akademske studije (Prosečna ocena: 9,02)


Praksa tokom studija
april – maj 2012.Opšta bolnica Užice, Ambulanta psihijatrije
decembar 2013.Srednja medicinska škola „7. april“, Novi Sad
januar - jun 2012.Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata, Novi Sad


Saradnja na projektima
2013–2014.učesnik na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije Nasledni, sredinski i psihološki činioci mentalnog zdravlja
2013.Sprovođenje istraživanja psihometrijskih mernih odlika Inventara za ispitivanje ličnoti 16PF – 5 izd. i izrada srpskih normi. (Sinapsa edicije)


Radno angažovanje
2014 - (u toku) Centar za socijalni rad “Užice”, Služba za zaštitu odraslih i starih, Dom za stare “Zabučje” (psiholog - pripravnik)
Od 15.01.2003. zaposlena na Institutu za sudsku medicinu u Novom Sadu, Klinički centar Vojvodine, DNK laboratorija i Hemijsko-toksikološka laboratorija


Objavljeni radovi
Otašević, B., Jovanović, M. i Oljača, M. (2014). Razlike u dimenzijama agresivnosti između nasilnih i nenasilnih prestupnika i pripadnika opšte populacije. Primenjena psihologija, 7(4), 565-579.
Otašević, B., Trbojević, J., Mitrović, D. (2014). Motivacija za pružanje pomoći nakon poplava 2014: uloga ličnosti i nacionalnog identiteta. Sociološki pregled, 48(4), 485-505.
Trbojević, J., Otašević, B., Mitrović, D. Motivcija i empatija kao korelati pomagačkog ponašanja tokom poplava u Srbiji 2014. godine. Primenjena psihologija, prihvaćen za štampu.
Otašević, B., Kodžopeljić, J. Osobine ličnosti modela Velikih pet i sociodemografske varijable kao prediktori važnih životnih ciljeva. Primenjena psihologija, prihvaćen za štampu.

Saopštenja na naučnim skupovima
Otašević, B. (2013). Relacije dimenzija Velikih Pet i sociodemografskih varijabli sa dimenzijama neprofesionalnih interesovanja. Naučno-stručni skup „Savremeni trendovi u psihologiji“. 11-13.10.2013. Knjiga rezimea, str. 155-156.
Jovanov, M., Oljača, M., Otašević, B. (2014). Kognitivne razlike u percepciji nasilnih oblika ponašanja među zatvorskom i nezatvorskom populacijom. Naučno-stručni skup „Treći sarajevski dani psihologije“, Sarajevo, 25-26.04.2014. Univerzitet u Istočnom Sarajevu. Knjiga rezimea, str. 94-95.
Oljača, M., Otašević, B. i Jovanov, M. (2014). Kriminalno i nasilno ponašanje i osobine ličnosti. Naučno-stručni skup „62. Sabor psihologa Srbije“, Zlatibor, 28- 30.05.2014. Knjiga rezimea, str. 29-30.
Otašević, B., Milovanović, I. i Nikolašević, Ž. (2014). Osobine ličnosti i vaspitni stil roditelja kao prediktori uloga u vršnjačkom nasilju. Naučno-stručni skup „62. Sabor psihologa Srbije“, Zlatibor, 28-30.05.2014. Knjiga rezimea, str. 100.
Otašević, B., Trbojević, J., (2014). Who were the volunteers during the May floods? Social-demographic predictors of helping behaviours. Naučno-stručni skup „Contexts“, Novi Sad, 01-02.12.2014. Kniga rezimea, str. 57.
Trbojević, J., Otašević, B., (2014). Effects of prior volunteering and self-efficacy on the level of helping during the floods in Serbia. Naučno-stručni skup „Contexts“, Novi Sad, 01-02.12.2014. Knjiga rezimea, str. 74.
Otašević, B., (2015). Dimenzije revidirane Teorije osetljivosti na potkrepljenje i sociodemografske varijable kao prediktori muzičkih preferencija. Naučno-stručni skup „63. Sabor psihologa“, Zlatibor, 27-30.05.2015. Knjiga rezimea, str. 23.
Trbojević, J. & Otašević, B. (2015). Personality traits and age as predictors of the level of national identity. “The 9th Biennial Congress of the International Academy for Intercultural Research”, University of Bergen, Norway, 28.06-02.07.2015. Book of abstracts, pp. 26-27.
Trbojević, J. & Otašević, B. (2015). Activity on social networks during the May floods: motivational and dispositional factors. “The 9th Biennial Congress of the International Academy for Intercultural Research”, University of Bergen, Norway, 28.06-02.07.2015. Book of abstracts, p. 58.

 
© 2011 MyDay Interactive